Deviatnik k svätým Cyrilovi a Metodovi 8.deň

pridal: Slovensky dohovor za rodinu | | zobrazení: 482
Modlitba k úcte svätých Cyrila a Metoda Bože, ty si poslal našim predkom svätých Cyrila a Metoda, aby im hlásali evanjelium v ich slovenskom jazyku. Daj, nech aj my s radosťou prijímame tvoje posolstvo, riadime sa ním vo svojom živote a nech sa na ich príhovor všetci spájame v jednote viery a lásky. Amen. (Originál tejto modlitby vydala v r. 2013 „Matice velehradská s cirkevným schválením Arcibiskupství olomouckého“). Litánie odprosenia Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätí Cyril a Metod, apoštoli Slovákov a Slovanov, orodujte za nás. Ich svätí nasledovníci, Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva, orodujte za nás. Trojjediný Bože, ďakujeme Ti, že si nám na pozvanie apoštolského kráľa Rastislava poslal svätých Cyrila a Metoda, aby sa stali apoštolmi Slovákov i ostatných Slovanov – Zvelebený buď, Bože! Za ich pochopenie a uskutočnenie Božieho plánu na záchranu vyše polovice obyvateľov Európy, Slovanov – Za ich slávenie liturgie v jazyku našich predkov, v starej slovenčine, schválenej pápežom Hadrianom II. za bohoslužobný jazyk – Za ovzdušie bratského spoločenstva, spevu a radosti na svätých omšiach – Za sformovanie 200 učeníkov, kňazov a diakonov pre pokračovanie cyrilo-metodskej misie v našom národe a v ďalších slovanských národoch – Za založenie našej prvej vysokej školy na Devíne, Akadémie pre formovanie kňazov, učiteľov a vyšších úradníkov – Za živú vieru a horiacu lásku k eucharistickému Kráľovi, Ježišovi Kristovi – Za lásku k Svätému Písmu a preklad do slovenčiny – Za silné vanutie Ducha Svätého a poslušnosť na jeho vnuknutia – Za ich oddanosť k Matke Cirkvi a Spoluvykupiteľke, Bolestnej Panne Márii – Za ich nezištnú obetavú lásku k nášmu slovenskému národu – Za ich svätých obetavých nasledovníkov na čele so svätým Gorazdom – Trojjediný Bože, je to bolestné, že taký obetavý život našich svätých apoštolov Cyrila a Metoda a ich nasledovníkov neostal bez pomsty tvojho protivníka, ale vzbudil jeho hnev a veľké prenasledovanie. Ako nástroje svojej zloby použil najmä kráľa Svätopluka a nitrianskeho biskupa Vichinga a ďalších z ich okolia, z nášho národa, možno aj z našich predkov. Je nám to veľmi ľúto a aj nám svedčí zahanbená tvár a pokánie za to, čo sa stalo a čo veľmi zranilo náš národ a zastavilo tvoje požehnanie. Tebe však svedčí tvoje veľké zľutovanie, o ktoré ťa prosíme pre zásluhy a orodovanie prenasledovaných učeníkov, svätých Cyrila a Metoda a našej Sedembolestnej Matky. Za kruté prenasledovanie 200 kňazov a diakonov a biskupa sv. Gorazda – Odprosujeme ťa, milosrdný Bože! Za kruté mučenie, väznenie a ponižovanie učeníkov – Za predávanie mladších do otroctva – Za ponižujúce vyhnanie nahých kňazov, profesorov devínskej akadémie – Za prenasledovanie a asi aj zavraždenie svätého Gorazda – Za svätokrádežné zneuctenie oltárov a miest svätej liturgie – Za zničenie svätých hlaholských kníh a písomností – Za spôsobenie duchovnej a kultúrnej púšte Slovákov na celé desaťročia – Za veľký úpadok a bolestný zánik slovenského kráľovstva – Za tisíc storočný temný mrak dejinnej kliatby nad naším národom – Odprosujeme ťa, milosrdný Bože a prosíme ťa skrze Srdce Panny Márie a príhovor cyrilometodských svätých o nový začiatok – Druhé Turíce v opravdivejšej vernosti a láske. Skrze Krista, nášho Pána, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

Slovensky dohovor za rodinu všetky videa