Vyhlásili 15. ročník výtvarnej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo

Piatok 00.00 hod.
Miesto konania: Námestovo,
Od: 14. 05. 2021, 00.00 hod. do: 20. 05. 2021, 23.59 hod.

Mesto Námestovo a Dom kultúry v Námestove vyhlásili pätnásty ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo. Pri tejto príležitosti zverejnili propozície, ktoré prinášame v plnom znení. - - - - - Dom kultúry v Námestove organizačne zabezpečuje ústredné kolo súťaže.

Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi až po súčasnosť. Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami čo najviac detí a mládeže.

Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti. Gorazdovo výtvarné Námestovo je zároveň jedným z podujatí každoročných osláv, ktoré sa konajú v rámci Svätogorazdovských dní po celom Slovensku. Súťažné obdobie pre tvorbu prác: Termín súťaže: február – 14. máj 2021 Termín výstavy: 17. jún – 31. august 2021 Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení: 17. júna 2021 o 11.00 hod. v Dome kultúry v Námestove Vyhlásenie výsledkov súťaže bude spojené s umeleckým programom, tvorivými dielňami detí na tému SLOVENSKO – KRAJINA, KTORÚ MÁM RÁD, seminármi pre študentov a pedagógov. Súťažné práce je potrebné zaslať do ústredného kola v termíne do 14.mája 2021 (vrátane) na adresu: Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo Prihlásením do súťaže udeľuje autor Domu kultúry v Námestove bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 40 a nasl.

zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov na všetky druhy použitia výtvarného diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia. Témy: 1. Osobnosti Veľkej Moravy - Gorazd, Cyril, Metod, Rastislav, Svätopluk, Pribina, Koceľ, Sedempočetníci - (plagát, pohľadnica, exlibris) 2. Ilustrácia rozprávok od slovenských autorov - (ľubovoľný prejav) 3. Využitie tradičnej výšivky v modernom odevnom dizajne - (ľubovoľný prejav) Podmienky súťaže a kategórie: a) Súťaže sa môže zúčastniť autor žijúci v Slovenskej republike vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý je žiakom, respektíve študentom akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, gymnázia, základnej umeleckej školy, výtvarného krúžku, prípadne je samostatne tvoriacim autorom. b) Kategórie: I. deti vo veku 6 - 9 rokov II. deti vo veku 10 - 12 rokov III. deti vo veku 13 - 15 rokov IV. študenti stredných škôl 16 - 19 rokov Výtvarný prejav: Ľubovoľný - kresba, grafika, maľba, plastika, pastel, kombinované techniky Formát - min.

od A4 (návrh na plagát A3, A2) Každú prácu je potrebné označiť pomocou priloženej tabuľky, ktorá sa nachádza v prílohe propozícií. Práce nemôžu byť poslané do iných súťaží. Práce nebudú vrátené školám. Ocenené práce zostávajú v archíve a budú využité na propagačné účely.

Práce môžu byť vystavené aj v iných regiónoch Slovenska. Prevzaté reprodukcie budú vyradené zo súťaže. Vyhlásenie výsledkov: Výsledky súťaže budú zverejnené Dom kultúry v Námestove a zároveň budú písomne poslané autorom súťažných prác do 31. mája 2021. Vyhodnotenie a ocenenie súťaže: a) Výtvarné práce posúdi odborná porota.

Hodnotí sa obsahové a umelecké stvárnenie témy. b) Odborná porota rozhodne o umiestnení autorov a udelení vecných cien. V každej kategórii budú udelené vecné ceny a diplomy autorom ocenených prác. Hlavnú cenu (finančnú) udeľuje primátor mesta Námestovo na návrh odbornej poroty. c) Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť vyhlasovateľovi niektorú z cien neudeliť. Kontaktná adresa: Dom kultúry v Námestove Štefánikova 208/7 029 01 Námestovo tel.: 043 / 55 222 47 e-mail: office@dkno.sk, web: www.dkno.sk Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - Zdroj: Dom kultúry v Námestove

Námestovo 3.

februára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x