Kňazský seminár sv. Gorazda pod Zoborom pozýva na štúdium teológie

Nedeľa 00.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Od: 25. 04. 2021, 00.00 hod. do: 30. 04. 2021, 23.59 hod.

Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie od Pána a chcú odpovedať na tento Boží hlas, sa môžu teraz uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a na štúdium Katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 2021/ 2022. Prihlášky sa podávajú do 31.apríla, zaslaním vyplnenej prihlášky (tlačivo ŠEVT) na študijné oddelenie kňazského seminára alebo zaslaním elektronickej prihlášky na webovej adrese: www.e-prihlaska.uniba.sk (študijný odbor KT-N). Termín konania prijímacej skúšky je stanovený na 15. júna 2021 a poplatok za prijímacie konanie je 45 eur. Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Viac informácii je možné nájsť na stránke Kňazského seminára v Nitre (www.ksnr.sk) alebo na stránke fakulty (www.frcth.uniba.sk). - Plagát TK KBS informoval Tibor Ujlacký

Nitra 25. januára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS