Poslúchať Ježiša i keď Ho mnohí odmietajú?

Zamyslenie na 03 Aug 2020
Keď bol Pán Ježiš vo svojej otčine urobil tam len niekoľko divov a stretol sa s nevierou. Nato posiela svojich učeníkov, aby išli kázať pokánie. Ak ich v niektorom dome prijmú, nech tam zostanú, ak ich odmietnu, nech odídu. To strasenie prachu z nôh je na svedectvo, že už je na nich, čo s výzvou k pokániu urobia, nie je to vecou učeníkov. Záver textu hovorí, že kázali pokánie, vyháňali démonov, mnohých nemocných uzdravili. Podmienkou, aby sa toto udialo bolo, že učeníci Ježiša poslúchli a vyšli kázať pokánie. Zvláštnosťou tohto oddielu je skutočnosť, že Ježiš v tomto kraji uzdravil len niektorých a o učeníkoch je napísané, že uzdravili mnohých. Nebola to však moc učeníkov, ale moc Ježišova. Verš 7 hovorí: „Dal im moc.“ Učeníci poslúchli, a tak nastúpili na cestu viery. I dnes máme možno otázky: Môžeme byť poslami Toho, ktorého niektorí radikálne odmietajú? Môžeme zvestovať výzvu k pokániu, keď predpokladáme, že bude odmietnutá? Môžeme sa vzdať materiálneho nadbytku a ísť ako učeníci, ktorí boli odkázaní iba na Božiu pomoc? Poslušnosť Pánovi Ježišovi otvorila priestor na prejavenie Božej moci.

Samuel Linkesch

Verš starej zmluvy
Všetci buďte jednej mysle, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní.
Verš novej zmluvy
Odstup od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň!