Do konca mája sa dá prihlásiť na magisterské štúdium katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. "Srdečne pozývame všetkých, ktorí rozmýšľajú nad štúdiom teológie, či už cítia povolanie do kňazstva, zasväteného života, do apoštolátu alebo len pre vlastné obohatenie v otázkach viery.

Predĺžili sme termín na odovzdávanie prihlášok do konca mája 2020. A podľa potreby, keby sa niekto rozhodol aj po tomto termíne, budeme sa snažiť vyjsť v ústrety," hovorí TK KBS Vladimír Thurzo, dekan fakulty.

Štúdium je určené pre kandidátov kňazstva, ale aj pre laikov, avizuje fakulta. Uplatniť sa môžu ako katolícki kňazi, učitelia náboženskej výchovy, v pastoračných službách vo farnostiach, v duchovných redakciách masmédií či v oblasti humanitárnej a charitatívnej pomoci a voľnočasových aktivít.

Bližšie informácie je možné nájsť aj na stránke fakulty. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si budúci rok pripomenie 85. výročie svojho vzniku.

Otvorenie prvého akademického roka bohosloveckej fakulty sa uskutočnilo 4. novembra 1936 v Dóme sv. Martina. Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave bola zriadená zákonom č. 441 Zb. z. zo dňa 24.

júla 1919. Avšak až po cirkevnom schválení 15. augusta 1935 a vydaní vládneho vykonávacieho nariadenia 24. apríla 1936 došlo k faktickému zriadeniu fakulty. V prvom študijnom roku 1936/1937 nastúpili do všetkých piatich ročníkov spolu 217 študenti.

Fakulta prešla vo svojej histórii viacerými vážnymi zmenami. Vznikla najprv ako samostatná fakulta, od roku 1940 bola začlenená do zväzku Slovenskej univerzity, dnes Univerzity Komenského. Po nastolení totalitného režimu bola v roku 1950 zmenená organizácia bohosloveckého štúdia.

Zrušením diecéznych seminárov v Nitre, Banskej Bystrici, Spišskej Kapitule a Košiciach sa bratislavská bohoslovecká fakulta stala jedinou inštitúciou na výchovu kňazstva na Slovensku. Počet jej študentov bol obmedzovaný a fakulta bola pod prísnym vonkajším aj vnútorným dozorom.

Po Nežnej revolúcii bola v roku 1990 opäť včlenená do zväzku Univerzity Komenského. Fakulta sa od začiatku svojej existencie sústreďuje hlavne na vzdelanostnú formáciu budúcich kňazov.

Študijný program katolícka teológia (6-ročné štúdium) dennou formou ponúka teologické vzdelanie bohoslovcom aj laikom. Za 80 rokov svojej existencie, vzdelala a vychovala fakulta viac než 2800 kňazov a takmer 3200 externých študentov, ktorí sa uplatnili poväčšine ako učitelia náboženstva.

Súčasťou Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sú dva kňazské semináre - Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a Kňazský seminár sv.

Gorazda v Nitre. Bližšie informácie o fakulte je možné nájsť na stránke frcth.uniba.sk či na Facebooku.

Bratislava 16. mája (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS