?Environmentálna subkomisia pri KBS vyzýva k podpore "Týždňa Laudato si´", ku ktorému vyzval ešte vo februári pápež František. Tematický týždeň venovaný úcte k Bohu – Stvoriteľovi a starostlivosti o jeho dar stvorenstva - sa po celom svete uskutoční od 16. do 24. mája 2020. Koná sa päť rokov od vydania encykliky pápeža Františka Laudato si´.  "V tomto čase celosvetovej pandémie, keď sa veriaci môžu stretávať iba s veľkým obmedzením pri spoločných modlitbách v kostoloch, Environmentálna subkomisia pri Konferencii biskupov Slovenska pozýva obyvateľov Slovenska k podpore Týždňa Laudato si´ modlitbami v súkromí, v rodinách, v prírode," avizuje v správe člen Subkomisie Milan Lichý.

Dodáva, že ako jednotlivci i členovia spoločenstiev, komunít, občania obcí a miest môžeme pre Stvorenstvo a ochranu životného prostredia, prírody a krajiny vykonať mnoho dobrých skutkov a byť príkladom pre ostatných.

  "Môžeme predchádzať vzniku odpadov a tie ktoré sú nevyhnutné dôkladne triediť, môžeme využívať nízko emisnú verejnú dopravu a cyklodopravu, nakupovať lokálne a sezónne potraviny, oddychovať a relaxovať v prírode vo svojom okolí, v záhradách vytvárať prírodné mikropriestory, zaviesť vodozádržné opatrenia, kompostovať bioodpad, nakladať úsporne s energiou bez spaľovania uhlia, mokrého dreva či odpadkov," opisuje výzva subkomisie.

  V spoločenstvách, obciach či mestách sa odporúča dodržiavať triedený zber odpadov, minimalizovať využívanie osobných automobilov, zaviesť energeticky úsporné opatrenia (zateplenie budov, úsporné sklá, riadená ventilácia) a využívať obnoviteľne zdroje energie ako solárne panely, fotovoltaické články či tepelné čerpadlá, vytvárať priestory pre rozvoj biodiverzity a záchyt dažďových vôd, tzv.

zelenú a modrú infraštruktúru, starať sa o pôdu podľa pravidiel ekologického poľnohospodárstva a o lesy prostredníctvom prírode blízkeho obhospodarovania a podporovať elektronizáciu služieb a stretnutí, informuje o možnostiach správa Environmentálnej subkomisie, ktorú vedie prešovský arcibiskup Mons.

Ján Babjak.    Čo môžeme  na úrovni regiónu, štátu, krajiny podporiť v prospech Stvorenstva? "Napríklad - zelené verejné obstarávanie, včasnú, komfortnú a dostupnú ekologickú verejnú dopravu a budovanie cykloinfraštruktúry, regionálne, komunitou podporované AGRO-systémy – „z farmy na stôl“, ochranu biodiverzity, posilňovanie a rozširovanie biotopov na všetkých úrovniach – lokálnych, samosprávnych, regionálnych i národných a zamerať sa na ekonomickú motiváciu – čo je ekologické je aj ekonomické; neekologické veci sa ani finančne nevyplatia.

Encykliku „o starostlivosti o náš spoločný domov“ s výzvou k „integrálnej ekológii“ zahŕňajúcej človeka spolu s jeho životným prostredím podpísal pápež František na slávnosť Turíc 24.

mája 2015. Týždeň Laudato si´ venovaný úcte k Bohu – Stvoriteľovi a starostlivosti o jeho dar stvorenstva dal do pozornosti prostredníctvom videoposolstva publikovaného 3. marca vatikánskym Tlačovým strediskom.

Svätý Otec pozýva k účasti na Týždni Laudato si´ týmito slovami: „Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú? (porov. Laudato si´, 160). Motivovaný touto otázku by som vás chcel pozvať k účasti na Týždni Laudato si´, od 16.

do 24. mája 2020. Je to celosvetová kampaň pri príležitosti piateho výročia Encykliky Laudato si´ o starostlivosti o spoločný domov. Obnovujem moju naliehavú výzvu odpovedať na ekologickú krízu.

„Volanie zeme a volanie chudobných“ už viac nepočká. Chráňme tvorstvo, dar nášho dobrého Boha Stvoriteľa. Slávme spoločne Týždeň Laudato si´. Nech vás Boh žehná. A nezabudnite sa za mňa modliť.

Ďakujem.“ "Celosvetová pandemická koronakríza nám dáva jedinečnú možnosť zastaviť sa, pozrieť sa späť, prehodnotiť doterajší spôsob života, poučiť sa z vlastných chýb a vydať sa lepšou cestou udržateľnou pre tento svet, pre stvorenstvo, pre ľudí," dodáva Environmentálna subkomisia pri KBS.

  - Poznámka: S využitím správy Vatikánskeho rozhlasu SK 

Bratislava/Banská Bystrica 13. mája (TK KBS)?

Akciu zverejnil: TKKBS